Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

1

2

3

4

10

14

15

16

17

18

19

22

23

25

26

28

30

 

 

 

A LEADER program

A LEADER program

A strukturális és kohéziós alapok 1989-es reformjának kapcsán felmerült az ún. közösségi kezdeményezések gondolata. Az Európai Unióban jelenleg négy közösségi kezdeményezés működik. Ezek az URBAN, az EQUAL, az INTERREG és a LEADER, mely az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része, célja annak kiegészítése, megerősítése. Egyedi vonása a vidéki térségek közösségi részvétellel kialakított, integrált vidékfejlesztési tervének széleskörű, helyi partnerségre alapozott megvalósítása.

Az európai mezőgazdasági modell kialakításával összhangban a LEADER (Liason Entre Actions pour le Development de l'Economie Rural, magyar jelentése szó szerint: akciók közötti kapcsolat a vidék gazdasági fejlesztése érdekében) közösségi kezdeményezés célja a vidéki szereplők ösztönzése és támogatása a térségük hosszú távú lehetőségeiről történő együttgondolkodásban és a térség fenntartható fejlődésének integrált, innovatív stratégiák mentén történő megvalósításában, mely új utakat tár fel a kulcsterületen.

A LEADER az Európai Unióban jelenleg a negyedik generációját éli.

 • LEADER I 1991-1994
 • LEADER II 1994-1999
 • LEADER+ 2000-2006
 • LEADER IV 2007-2013

Az európai Bizottság felismerte, hogy a LEADER Program keretében támogatott intézkedések hatékonysága javul, ha azokat decentralizáltan, a helyi erőkre támaszkodva tervezik és hajtják végre. Erre, és az előző sikeres programidőszakok tapasztalataira támaszkodva a LEADER Program fő jellemzői a következők:

 

 

Területspecifikusság: a program területalapúan, komplex módon közelíti meg a helyi problémákat, az adott vidéki terület erősségeire, gyengeségeire, erőforrásaira alapoz. A fejlesztési elképzelések meghatározásakor az adott térség központi problémájából kell kiindulni, s e köré kell csoportosítani a különféle problémát csökkentő tevékenységeket, projekteket.

 

Alulról építkező fejlesztési modell, helyi finanszírozás és menedzsment: a program arra ösztönzi a helyben élőket, hogy vegyenek részt a térség hosszú távú fejlődését meghatározó döntések meghozatalában, együttműködve az érdekelt gazdasági és társadalmi szereplőkkel, a civil és az önkormányzati szervezetekkel, közintézményekkel. A Helyi Akciócsoport egy olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely képes arra, hogy ellássa a helyi szintű végrehajtással járó adminisztratív teendőket.

 

Integrált megközelítés: a helyi cselekvési tervben meghatározott projektek megvalósítását szolgáló tevékenységek egymáshoz kapcsolódnak, így a hatások nem elkülönülten, egymástól elszigetelten jelennek meg, hanem összeadódnak, összefüggő egészként érzékelhetők. Olyan integrált, újszerű megoldásokat magukban foglaló stratégiák megvalósításának támogatása a szándék, amelyek biztosítják a térség fenntartható fejlődését, különös tekintettel

 • a természeti és kulturális örökség megóvására,
 • a vidéki gazdaság megerősítésére, ami elsősorban munkahelyek teremtését jelenti,
 • a helyi közösségek szervezeti feltételeinek javítására.

A vidéki térségek hálózatának építése: a tapasztalatok és az ismeretek cseréjének megszervezése, különös tekintettel a kevésbé fejlett területekre, amelyek kamatoztatni tudják a tapasztaltabb munkacsoportok által megszerzett tudást.

 

Innováció (újszerűség): a térség humán-, természeti és pénzügyi erőforrásainak újfajta kombinációi elősegíthetik a helyi erőforrások jobb kihasználását, olyan újfajta termékek bevezetését és szolgáltatások nyújtását, amelyek jól illeszkednek a térség adottságaihoz.

 

Együttműködés: a helyi gazdasági, civil és önkormányzati szféra szereplői között olyan partnerség alakul ki, amely a közös tudás és források révén képes a helyi fejlesztések megvalósítására.

Összefoglalva tehát a LEADER+-program, amely az Európai Unió vidékfejlesztési programjainak egyike, a tevékeny és gondolkodó emberek számára nyit teret és ad intézményes keretet térségük jövőjével kapcsolatos fejlesztési elképzeléseik megvalósításához.

 

Tematikus keret/kulcsterületek:

 • új - de az adott térségtől nem idegen - módszerek és technológiák alkalmazása annak érdekében, hogy a termékeket és a szolgáltatásokat versenyképesebbé tegyék;
 • a vidéki élet minőségének javítása;
 • a helyi termékek hozzáadott értékének növelése, különösen a kistermelői egységek termékei piacra jutásának a segítése;
 • a természeti és kulturális erőforrások legmegfelelőbb használata;
 • helyi közösségek erősítése

A LEADER PROGRAM MAGYARORSZÁGON

Magyarországon a 2004-es Európai Uniós csatlakozás után kapott lehetőséget arra, hogy csatlakozzon a LEADER család tagjaihoz. Az Európában akkor aktuális LEADER+ Programot hazánkban az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében vezették be és valósították meg. A Program célkitűzései a következők voltak:

 

Globális célok:

 • vidéki élet és munkalehetőségek javítása, a vidéki jólét növelése;
 • életképes vidéki közösségek kialakítása, az együttműködési képesség és szervezettség javítása;
 • új, fenntartható jövedelemszerzési lehetőségek teremtése;
 • munkahelyteremtés é megőrzés.

Specifikus célok:

 • gazdasági tevékenységek diverzifikációja;
 • helyi termékek kifejlesztése és versenyképességének javítása;
 • olyan új, vagy magasabb színvonalú szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, melyek igazodnak a helyi lakosság igényeihez;
 • megfelelő módszerek és lehetőségek biztosítása a helyi szintű közösségi részvétel és szervezettség javítására a vidék fejlesztése érdekében;
 • a helyi szereplők fejlesztésekben történő részvételének ösztönzése, az alulról jövő kezdeményezések kialakítása és megvalósítása érdekében.

Operatív célok:

 • térségi, közösségi együttműködések felkészítése helyi akciócsoportok kialakítására és a LEADER megközelítés megfelelő működtetésére, a LEADER intézkedésbe történő aktív és hatékony bekapcsolásra;
 • vidéki térségek egymás közötti hazai és más tagállamok vidéki térségei közötti együttműködésének fejlesztése;
 • az elért eredmények, tapasztalatok és tudás átadása, információk rendelkezésre bocsátása a hálózatépítés segítségével.

A LEADER+ Program sikereire és elsősorban népszerűségére tekintettel e közösségi kezdeményezés a 2007-2013-as programozási időszakban is szerves része a vidékfejlesztési politikának. A jelenlegi LEADER Program az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaira támaszkodó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyeként szolgálja gyakorlatilag ugyanazon fő célkitűzéseket, melyeket a LEADER+ esetében már megismerhettünk.

 

A Program egyik legnagyobb érdekessége, és egyben nagy lehetősége is, hogy a meghatározott keretfeltételek mentén megalakult helyi közösségek az ÚMVP IV. (LEADER) tengelyén túl a III. (A vidéki életminőség javulása és a vidéki gazdaság diverzifikálása) tengely ún. nem horizontális intézkedései vonatkozásában is a LEADER-elvek szerint járhatnak el.

 

A Helyi Közösségek tehát az ÚMVP III. tengelyének "Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése", "A turisztikai tevékenységek östönzése", "Falumegújítás-és fejlesztés", és "A vidéki örökség megőrzése" intézkedései esetében az Irányító Hatóság által meghatározott formai-tartalmi kereteket betartva a tervezési, a végrehajtási, és a döntéshozatali folyamatoknak is meghatározó szereplői lehetnek. A LEADER módszer alapján felhasználható forrás a 2007-2013-as időszakban mintegy 1 milliárd euro.

 

A helyi akciócsoportok megalakulására és összetételére vonatkozó követelmények:

A helyi akciócsoportok földrajzilag összefüggő területen, egymással szomszédos vidéki települések összefogásaként alakulhatnak meg azzal a feltétellel, hogy gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból egymással homogén egységet alkotnak. A társadalmi szférák, úgymint közszféra, üzleti szféra, civil szféra egymáshoz viszonyított aránya legalább 60:40 legyen a civil-és az üzleti szféra javára. A megalakult helyi akciócsoportoknak a kidolgozott fejlesztési stratégiák megvalósítása érdekében önálló jogi személyiséggel rendelkező, nonprofit szervezeteket kell létrehozniuk, mely szervezetek munkaszervezetei látják majd el a helyi szintű végrehajtás operatív (adminisztráció, koordináció, kommunikáció) feladatait.

EXP