Eseménynaptár:

H

K

S

C

P

S

V

1

2

3

4

6

7

10

16

17

20

21

23

24

30

 

 

 

Helyi Fejlesztési Stratégia

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által 2016. júniusában elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) a Körösök völgye településeinek immár a harmadik - szándékaink szerint - meghatározó fejlesztési dokumentuma. A Stratégia nagymértékben épít a sikerrel zárt 2007 – 2013-as időszak eredményeire, de a megváltozott jogszabályi környezetre, az új kihívásokra és elvárásokra tekintettel új megoldások alkalmazását és a LEADER elvek magasabb szintű érvényesülését ösztönzi.

A HFS alapcélja a térség élhetőségének elősegítése. A kijelölt fejlesztési irányok offenzív, ill. fejlesztő stratégiai modellt követve, a terület erősségeinek és lehetőségeinek optimális összekapcsolására épülnek.

Így tehát a Stratégia legfőbb célja egyrészt a növekvő belföldi turizmusra és a térség természeti táji értékeire, felszíni és felszín alatti vízkészleteire, valamint az épített örökségre és kulturális sokszínűségre alapozott turisztikai ágazat bővülésének elősegítése. Mindezt a már meglévő, mennyiségi és minőségi szempontból megfelelő szálláshelyekhez kapcsolható szolgáltatások és attrakciók kialakításának, fejlesztésének támogatásával kívánjuk elérni.

A terv fő prioritása másrészt a kiváló termőföldi adottságokra, nagy múltú élelmiszeriparra és a vizes élőhelyek mentén kialakult életmódhoz kötődő kézműves tevékenységekre alapozott, és egyre bővülő keresleti piacra építhető helyi termék fejlesztés.

További jelentős cél elősegíteni a térségi települések infrastruktúrájának fejlődését, a köz –és üzleti szolgáltatások elérhetőségének, mennyiségi és minőségi bővülésének javítását, az életminőséget növelő és a helyi identitástudatot erősítő közösségi kezdeményezések megvalósulását, ezek révén pedig a települések népességmegtartó képességének erősítését.

Mindezen célok eléréséhez és a várt eredmények fenntarthatóságához a program az érintett célcsoportok szemléletformálására és ösztönzésére is jelentős teret biztosít.

A HFS keretében mintegy 370 millió Ft fejlesztési forrás felhasználásáról dönthet a HACS. E keretösszeg nyilvánvalóan nem alkalmas a térség valamennyi beazonosított gazdasági, társadalmi problémájának kezelésére, sőt, önmagában a kijelölt beavatkozási területek érdemi fejlesztésére sem. Épp ezért különösen hangsúlyos a stratégia kiegészítő jellegének, a térséget érintő más területi és ágazati fejlesztési programokkal való összhangjának érvényesítése a megvalósítás során.

A végrehajtással összefüggő adminisztrációs, kommunikációs és koordinációs feladatokat ellátó Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, illetve annak munkaszervezete mindezt kiterjedt animációs tevékenységével, a helyi szereplők folyamatos tájékoztatása és számukra tanácsadási tevékenység biztosítása révén segíti elő.

 

HFS 2018 (pdf) 

HVS 2013 (pdf)
HVS 2011 (doc)
HVS 2008 (ppt)

 

A Stratégia fő célkitűzései és intézkedései:


1. célkitűzés: A lokális gazdaság fejlesztése

Intézkedések a megvalósítására:

  • Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
  • Helyi élelmiszeripari és kézműipari termékek előállításának és értékesítésének támogatása
  • A lakosság szolgáltatásokhoz való hozzáférését javító vállalkozások kisléptékű fejlesztése

2. célkitűzés: A településeken elérhető életminőség javítása

Intézkedések a megvalósításra:

  • Épített és táji, természeti örökség megőrzését célzó komplex programok támogatása

3. célkitűzés: A társadalmi tőke növelése

Intézkedések a megvalósításra:

  • Helyi közösségi kezdeményezések megvalósítását, sportolást, szabadidős kikapcsolódást, társadalmi nevelést szolgáló komplex programok támogatása
  • Szemléletformáló programok, akciók támogatása

 

 

EXP